Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

malic SPLOŠNA ZIDARSKA DELA MILENKO MALIĆ S. P.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Uvodne določbe

Gradbeni zakon ureja pogoje in zahteve za izvajanje posegov v prostor, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije ter ureja druga vprašanja, povezana z izvajanjem posegov v prostor. S temi sprejetimi in objavljenimi splošnimi pogoji se določajo medsebojne pravice in obveznosti med družbo Splošna zidarska dela Milenko Malić s.p. (izvajalec del) in naročnikom na objektu ali projektu  za vse sklenjene izvajalske pogodbe, ki vsebujejo določilo sklica na upoštevanje vsebine, kot sestavnega.

Splošno

Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Podjetnik ni pravna oseba in prav tako ne njegovo podjetje, zato na trgu nastopa kot posamezna fizična oseba. Za začetek delovanja ne potrebuje ustanovitvenega kapitala.  Pri poslovanju ravna podjetnik po svojih preudarkih in odločitvah, za svoje tveganje ter v svojo korist. Za obveznosti iz poslovanja odgovarja s celotnim premoženjem, tudi z osebnim.

 

Sedež družbe

Samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba morata ob ustanovitvi določiti svoj sedež. Sedež družbe je kraj, ki je vpisan v register. Za sedež družbe niso predpisani posebni pogoji.

 

Oznaka firme/poslovnega objekta

Navajanje celotnega imena (ali skrajšanega imena, če je tako zapisano v registru) in sedeža podjetja ter sodišča, pri katerem je družba vpisana. Kljub temu je primerno objekt označiti z neko obliko navedbe (nalepka na poštnem nabiralniku, napisna tabla,...), iz katere bo razvidno, da podjetje na navedenem naslovu obstaja - tako zaradi obveščanja strank kot npr. zaradi dostave oziroma vročanja pošte in podobnih primerov.

 

Cene in plačilni pogoji

Cene za eventualno dodatno naročena dela, ki s to pogodbo niso predvidena bosta naročnik in izvajalec določila sporazumno. Izvajalec del je dolžan opraviti vsa dodatna dela, spremenjena in druga dela , ki jih pisno naročita naročnik in nadzorni organ. Za ta dela izvajalec izda nov predračun. Obračun teh del bo opravljen po potrjenem predračunu, oz. po sporazumno določenih in prej potrjenih cenah. Za vsa dodatna in druga dela mora biti sklenjen aneks k tej pogodbi. Dogovorjen način plačila: Avans v višini 30 %, ostalo obračun po mesečnih situacijah z rokom zapadlosti 15 dni od dneva izstavitve. Vgrajeni material je v lasti izvajalca do prejetja končnega plačila.

Podjetje  je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in  tudi   stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih.

 

Pravice in dolžnosti pogodbenih strank

Pogodbenika bosta poskušala vsak nastali spor rešiti sporazumno ali preko arbitraže pri Gospodarski zbornici RS, v nasprotnem primeru pa je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Predmet pogodbe

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela po Ponudbi.

 

Izvedbeni roki

Rok začetka del je 8 dni po uvedbi izvajalca v delo oziroma po dogovoru. V primeru slabega vremena se rok ustrezno podaljša izvajalec pa opozori naročnika pisno (vpisom v gradbeni dnevnik) ali preko elektronske pošte.

Izvajalec je vpeljal v delo, ko od naročnika prejme: tehnično dokumentacijo, dokazilo o plačilu dogovorjenega avansa, dostop do objekta z vodo in elektriko.

 

Trajanje pogodbe

Pogodbena dela se opravijo po ponudbenem predračunu izvajalca, s katerim se naročnik  strinja. Pogodba se nobenem

primeru ne podaljša avtomatično.

 

Varstvo pri delu

Izvajalec se obvezuje in prevzame odgovornost, da bo vsa dela izvajal v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi načeli varstva pri delu in varstva pred požarom. Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z objekta ves ne vgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno.

 

Garancija izvedenih del

Garancijski rok za kvaliteto izvršenih del je 3 leta, oz. 10 let za konstrukcijske elemente. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi prevzetih del uporabljal kvalitetne materiale in vsa dela izvršil kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi ter gradbeno strokovnimi normativi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

 

Končne določbe

S tem se šteje, da so    stranki    splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne      pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.zidarstvo-fasaderstvo-malic.si